Klub Konserwatywnyw Toruniu

Deklaracja ideowa


Świadomi ciągłej potrzeby samokształcenia w świetle prawdy i piękna  oraz współdziałania na rzecz dobra wspólnego powołujemy do życia Toruński Klub Konserwatywny. Jest on inicjatywą osób, dla których idea konserwatywna wyznacza ramy myślenia o człowieku, o wspólnocie narodowej będącej  rodziną rodzin, oraz o państwie.

           Celem Klubu jest obrona Ładu stanowiącego podstawę Cywilizacji Łacińskiej. Wszyscy członkowie Klubu za nadrzędne wartości uznają wiarę katolicką, rodzinę,  własność prywatną, a także historyczne i duchowe więzi wspólnotowe, narodowe oraz państwowe.

           Klub podejmuje działania na rzecz budowania więzi między zrzeszonymi w nim konfratrami - relacji opartych na przyjaźni, honorze oraz wzajemnym poszanowaniu. Zadaniem każdego konfratra jest krzewienie wartości konserwatywnych, zarówno poprzez postawę osobistą, jak i działania zespołowe, takie jak praca formacyjna, czynny udział w  uroczystościach religijnych, patriotycznych, wydarzeniach naukowych oraz pozostałych inicjatywach towarzyskich i rekreacyjnych organizowanych przez Klub.


            Życie doczesne nie stanowi dla nas celu samego w sobie, a jedynie etap, który przebywamy aby dać świadectwo wierze,  pracy i walce naszych przodków oraz by przekazać  depozyt tradycji  naszym potomkom i przyszłym pokoleniom.

 
            Tak nam dopomóż Bóg!